28 60 33 50 [email protected]

Tilgang

 

I Kalles hus tror vi på, at vi opnår den bedste relation og det bedste samarbejde med den unge ved at have en anerkendende og professionel tilgang. Den evige balancegang mellem at være rummelig, empatisk, tålmodig, støttende og motiverende, men samtidig at kunne sætte grænser og være klar og tydelig i sin kommunikation, er en forudsætning for at kunne mestre den unge og den unges udvikling. Vi arbejder gennem en målrettet individuel tilrettelagt behandlingsindsats, som tager udgangspunkt i den unges forskellige udfordringer og udækkede behov. Ud fra nærvær, omsorg, og et personligt engagement i den enkelte unge frembringes ressourcer til at håndtere livets udfordringer og problematikker.

 

Inden den unge flytter ind, afholdes et indskrivningsmøde. Her deltager den unge, sagsbehandleren, evt. pårørende og repræsentanter fra Kalles Hus. Med udgangspunkt i i kommunens myndighedshandleplan fastsættes målene for den unges ophold. På baggrund af mødet udarbejder vi, i tæt samarbejde med den unge, en udviklingsplan. Planen beskriver, hvordan Kalles Hus, i samarbejde med den unge, vil omsætte myndighedshandleplanen i dagligdagen.​

Ved ankomst udarbejdes der en behandlingsplan i samarbejde med den unge, som tager udgangspunkt i myndighedshandleplanens mål. Udfra myndighedshandleplanens mål sættes der mere konkrete mål samt tiltag for at opnå disse. Behandlingsplanen revideres hvert halve år. Hver måned fremsendes der til den anbringende kommune en 1 måneders status på den unge. Dette for at sikre en løbende opdatering på den unge, og den unges ophold i Kalles Hus.

For at skabe grobund for en realistisk og sund udvikling, arbejder vi med 2-3 konkrete fokuspunkter/delmål ad gangen henover en 14 dages periode. Delmålene evalueres hver 14 dag i vores ungesamtaler, som afholdes med den unge og den unges kontaktpædagog. Der evalueres på om delmålene er opnået, eller om de fortsat er aktuelle. Dernæst findes der frem til 2-3 nye fokuspunkter med den unge, som også er mål imod at opfylde myndighedshandleplanens mål.​

Den Anerkendende Tilgang

Den anerkendende tilgang handler om, at se på det der virker og dermed lade sig inspirere af dette.

Ud fra et behandlingsmæssigt synspunkt er vores primære fokus ikke på hvad eller hvor der gik galt, men i stedet på hvad der fungerer. Dette fastlægger vi ud fra en række spørgsmål til den unge om bl.a.:​

  • Hvordan vil et godt forløb se ud for dig?
  • Hvordan måler vi, om det er et godt forløb? Hvad er succeskriterierne?
  • Hvad skal der til, for at den unge får endnu flere succesoplevelser?
  • Hvad kan vi og den unge selv gøre mere eller mindre af?
  • Hvad kan omgivelserne gøre mere eller mindre af?

I den anerkendende tilgang er der to grundlæggende antagelser:

At når man anerkender og værdsætter hinanden og sig selv, skabes der nytænkning til forandring.

At man udvikler sig i retning af det, der giver et lovende og positivt fremtidsbillede.

Vores menneskelige natur er bygget sådan op, at vi via opmærksomhed, værdsættelse og konstruktiv feedback, får næring til at udvikle os yderligere.

Ved at give bestemte sider af os selv, eller andre maksimal interesse, skabes der en positiv udvikling.​

Inddragelsesprincippet

I Kalles Hus er det et af vores primære udgangspunkter i forhold til vores arbejde med den unge, at tage afsæt i den socialpædagogiske indsats, via inddragelse af den unge.

Den unge er vores nøgleperson og den vi har i fokus og den unge skal således være medspiller og medskaber, af sit ophold og forløb i Kalles Hus.

Det betyder konkret, at vi arbejder ud fra at få etableret et samspil mellem den unge og personalet, samt til de relationer den unge har i sit nær- og fjernmiljø.

Den unge skal som medspiller og i samspil med Kalles Hus, så vidt det er muligt, påvirke indholdet af sin egne anbringelse i en positiv retning.

Den unge skal løbende gennem sin anbringelse, have indsigt og forståelse for, hvad formålet er med sin egen anbringelse.

Den unge får derfor, inden for realistiske rammer, medbestemmelse og inddrages som nøgleperson i sin egen anbringelse.

Konkrete eksempler på dette kan være indretning af eget værelse, medbestemmelse og involvering i hverdagstrukturen, daglige indkøb af mad og husholdning, valg af uddannelse/skole og mange andre af de faktorer, der spiller en væsentlig rolle for at den unge får et godt og positivt forløb hos Kalles Hus og som samtidigt tjener det formål at den unge trænes i, at tage ansvar for egne valg, for sine handlinger og dermed for udviklingen af sit eget liv.​

Ungesamtaler

Ungesamtaler er den unges kvalitetstid, hvor der er mulighed for at afstemme relationer og spørge ind til hvordan den unge har det. Det er med til at give et generelt overblik over hvilke forventninger, tanker, følelser og overvejelser, den unge går med.

Det er den unges perspektiv der skal synliggøres og den vej igennem finder vi, i samspil med den unge, ud af, om det vi gør også virker, eller om der er brug for at ændre de tilgange og rammer vi arbejder med, i forhold til den enkelte unge.​