28 60 33 50 [email protected]

Vision & Overordnet Målsætning

Vores Vision

Vores vision er at tilbyde unge et kærligt og omsorgsfuldt hjem i familielignende og trygge rammer.

Den unge er nøglepersonen og udgør således den primære medspiller og medskaber af sit ophold i Kalles Hus. Vi bestræber os på, at den unge udvikler egenskaber og færdigheder, der gør den unge bedre rustet til at klare hverdagen og til at møde de udfordringer, som livet byder på. Under og efter opholdet i Kalles Hus.

Den unge styrkes via øget selvindsigt, ved at lære at tage ansvar for sin egen personlige udvikling via inddragelse i hverdagen, og ved de valg den unge træffer.

” At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst, enhver, der ikke kan det, er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe andre. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere en han, men dog først og fremmest forså det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståelse ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min merforståelse gældende, så er det fordi, jeg er forfængelig eller stolt, at jeg i grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil beundres af ham, men al sand hjælp begynder med en ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig selv under den, han vil hjælpe og derved forstå, at det at hjælpe ikke er at herske, men at tjene, at det at hjælpen ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret og ikke forstå hvad den anden forstår”.

Søren Kirkegaard (1813 – 1855)​

Overordnet Målsætning For Kalles Hus

Kalles Hus’ primære opgave er at støtte, motivere og hjælpe den unge til udvikling, der kan bidrage til at skabe et bedre liv for den unge, så den unge bliver i stand til at leve et liv med så meget kvalitet og normalitet som muligt efter opholdet i Kalles Hus. Dette hele tiden med respekt for den unges individuelle ressourcer, historie og vanskeligheder. Herunder er målet, at de unge lærer at knytte sig til voksne, og at de indgår i sociale sammenhænge, hvor de bliver værdsat og opnår alderssvarende færdigheder og udvikling.

Vores dannelsesideal er, at de unge får et bedre selvværd og en voksende selvtillid, så de selvstændigt kan indgå i sociale kontekster samt aktivt og med ansvarsbevidsthed kan blive en del af samfundet og (re)integreres i det.

Målet med dannelsesarbejdet er endvidere, at de gennem motiverende oplevelser møder deres og den danske kultur, lærer at forholde sig konstruktivt til informationer og lærer at tage ansvar for så store dele af deres liv som muligt.

Det gør vi ved at skabe – eller genskabe – udviklingsmuligheder gennem nærvær, samvær, inddragelse, dialog og aktiviteter, hvor de unge får mulighed for at åbne sig i sunde sociale samspil, der baner vejen for en emotionel, social og personlighedsmæssig sund udvikling.

Inden den unge flytter ind, afholdes et indskrivningsmøde. Her deltager den unge, sagsbehandleren, evt. pårørende og repræsentanter fra Kalles Hus.

Med udgangspunkt i myndighedshandleplanen, fastsættes målene for den unges ophold. På baggrund af mødet udarbejder vi i Kalles Hus en udviklingsplan i samarbejde med den unge. Planen beskriver, hvordan Kalles Hus, i samarbejde med den unge, vil omsætte myndighedshandleplanen i dagligdagen.

Udviklingsplanen revideres med jævne mellemrum på baggrund af personalets dagbogsnotater, ungesamtaler, udviklingsplaner og konferencer med superviserende psykolog. Alt sammen ud fra den tilgang, at vi samarbejder med den unge om at sætte mål for deres ophold og udvikling. For at skabe grobund for en realistisk og sund udvikling, arbejder vi med 2 til 3 konkrete fokuspunkter/mini-mål ad gangen henover en 14 dags periode. Derpå evalueres, hvorvidt minimålene er nået og dernæst findes frem til 2-3 nye fokuspunkter med den unge, som også er mål imod at opfylde myndighedshandleplanen. En realistisk udviklingsproces er dermed igangsat i samarbejde med den unge.​